TÁJÉKOZTATÓBAN HASZNÁLT RÖVIDÍTÉSEK

GDPR General Data Protection Regulation, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)

Infotv. az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény

Mt. a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény

Szvtv. a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény

Elkertv. az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalmi szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. CVIII. törvény

Üzletszerz. tv. a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény

Fgytv. a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV törvény

Sztv. a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény

Áfa tv. az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény

Szja tv. a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény

Art. az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény

Ctv. a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény

Levéltári tv. a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény

NAIH Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság