TÁJÉKOZTATÓ A PANASZ BEJELENTÉSÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ ADATKEZELÉSRŐL

Az Adatkezelő Vállalkozó adatai:
Név: Balog Richárd, vállalkozó
Székhely: 4032 Debrecen, Böszörményi út 68. I. Ép. Fsz. 4.
Nyilvántartási szám: 51375722
Adószám: 79390219-1-29
Telefonszám: +36 30 349 9305
E-mail cím: info@gerincegyensuly.hu
Honlap: https://gerincegyensuly.hu

Az adatkezeléssel összefüggő információk:

Az adatkezelés célja: a bejelentett panaszok rögzítése, kivizsgálása, elbírálása
Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása
A kezelt személyes adatok: az érintett neve, lakcíme, postai vagy elektronikus levelezési címe, és azon további adat, amelyet az érintett a panasz bejelentése során közölt az Adatkezelővel
Amennyiben az érintett a panasz elbírálásához szükséges valamennyi adatot nem közölte, az Adatkezelő írásban, postai úton vagy – ha a panaszbejelentés elektronikus úton történt – e-mailben felhívja azok megjelölésére. Ebben az esetben külön fel kell hívni az érintett figyelmét arra, hogy az utóbb közölt adatokat az Adatkezelő az érintett hozzájárulása alapján jogosult kezelni.
A személyes adatok címzettjei: a Vállalkozó, ügyfélkiszolgálással kapcsolatos feladatokat, valamint a panaszok kezelését ellátó munkavállalói, és adatfeldolgozói
Az adatok tárolásának időtartama: a panaszbejelentés kapcsán indult ügy lezárását követő 5 év

Szükség esetén Érintett személyes adatai a következő adatfeldolgozók részére kerülnek átadásra:
– az Adatkezelőt terhelő adó- és számviteli kötelezettségek teljesítése céljából Adatkezelő által megbízott könyvviteli szolgáltatást végző adatfeldolgozó részére,
– a megfelelő kapcsolattartás érdekében, postai szolgáltatás, csomag és egyéb küldemények kézbesítése céljából a Magyar Posta Zrt., vagy futárszolgáltatást nyújtó társaság részére.

Az érintett jogai:
Önnek, mint érintett személynek joga van az átlátható tájékoztatáshoz, és ahhoz, hogy kérelme alapján az Adatkezelő a személyes adatokhoz való hozzáférést biztosítsa, azokat helyesbítse, törölje vagy az adatok kezelését korlátozza. Joga van továbbá az adathordozhatósághoz, valamint hozzájárulásának bármely időpontban történő visszavonásához, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.
Joga van a felügyeleti hatósághoz (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság) panaszt benyújtani, bírósághoz fordulni.
A személyes adatok megadására nem köteles, azonban az adatszolgáltatás elmaradása akadályozhatja vagy meghiúsíthatja a panasz megfelelő és szabályszerű kezelését, illetve a kapcsolattartást.
További információk az Adatkezelő Adatkezelési tájékoztatójában olvashatók. Az Adatkezelési tájékoztató az Adatkezelő fent megjelölt székhelyén, valamint jelen honlapján is elérhető és megismerhető.